Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) 是一种完全托管式分类账数据库,提供了一个透明、不可变、可以加密方式验证的事务日志。
查看产品
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) 是一种完全托管式分类账数据库,提供了一个透明、不可变、可以加密方式验证的事务日志。
文章()
专栏()
问答()
活动()
大赛()
视频()